با توجه به درخواست های مکرر نسبت به چگونگی ارائه مدارک به سفارت های مختلف، صرفا جدول زیر جهت اطلاع  شما عزیزان می باشد.

 

سفارت خانهانگلیسیآلمانیاسپانیاییمهر مترجموزارت دادگستریوزارت خارجهزمان تقریبی
آمریکا (درخواستهای توریستی)**۱-۲ روز
کانادا (درخواستهای توریستی)***۲-۳ روز
انگلیس (درخواستهای توریستی)**۱-۲ روز
آلمان (درخواستهای توریستی)**۳-۴ روز
اسپانیا (درخواستهای توریستی)**یک هفته تا ۱۰ روز
اتریش (درخواستهای توریستی)**۳-۴ روز
ایتالیا (درخواستهای توریستی)**۱-۲ روز
یونان (درخواستهای توریستی)****۴-۵ روز
سوند (درخواستهای توریستی)**۱-۲ روز
سویس (درخواستهای توریستی)**۱-۲ روز
آفریقا (درخواستهای توریستی)**۱-۲ روز
فرانسه (درخواستهای توریستی)**۱-۲ روز
ژاپن (درخواستهای توریستی)***۳-۴ روز
هلند (درخواستهای توریستی)**۱-۲ روز
برزیل (درخواستهای توریستی)**۱-۲ روز
آرژانتین (درخواستهای توریستی)**۱-۲ روز
استرالیا (درخواستهای توریستی)****۴-۵ روز
لاتاری۱-۲ روز

 

اطلاعات فوق صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد، و پیشنهاد می شود در خصوص اطمینان بیشتر از سفارت های مربوطه اطلاعات لازمه را کسب نمایید.