خدمات دفتر ترجمه کاج

  • ترجمه رسمی اسناد و مدارک به کلیه زبان ها

  • ترجمه همزمان و حضوری

  • ترجمه نوار و فیلم ( پروندهای دیداری و شنیداری )

  • مترجم همراه در سفر

  • اخذ تایید اسناد و مدارک از وزارت امور خارجه و قوه قضائیه (فوری)

مزایای کار با ما

  1.  سرعت و دقت در ترجمه
  2. امکان ترجمه به زبان های مختلف
  3.  حضور مترجم در دفتر ترجمه
  4. نگهداری و حفظ آرشیو دیجیتالی کامل از مدارک مشتریان از زمان اولین مراجعه
  5. اطلاع رسانی از روند کار ترجمه و تاییدات به صورت آنلاین